Historie van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten

 

Uit de historie van de vereniging

Uit de kranten vlak voor de oprichting van de Dorpsgemeenschap Vierhouten:

10 december 1964
VIERHOUTEN. ERNSTIGE ONTEVREDENHEID.

Wordt er een Dorpsgemeenschap opgericht ?

In Vierhouten heerst een ontevreden stemming. Men gaat er hier en daar nogal te keer. Dat komt, zeggen de Vierhouters, omdat ons dorp er maar zo’n beetje bijhangt. We worden stiefmoederlijk bedeeld. De gemeente heeft de laatste jaren totaal geen belangstelling voor Vierhouten gehad. De bevolking loopt terug. De kleuterschool is al onder het minimum aantal kinderen beland. Aan de wegen wordt gewoonweg niets gedaan, enz.,enz. Men klaagt er steen en been. "De gemeente behoort aan de wensen van de bevolking tegemoet te komen; hier doet de gemeente alles om elk initiatief van de bevolking dwars te zitten", zei een ingezetene van dit dorp. Al jaren geleden is er beloofd wat aan de wegen te doen. Men belooft maar en men doet niets. "Je krijgt van het gemeentehuis niet eens antwoord !"  De Vierhoutenaren menen nu, dat het verstandig zou zijn om een dorpsgemeenschap te stichten. Men roept de Vierhoutenaren op om als een man deze dorpsgemeenschap te gaan steunen ! Op 11 december (dus morgen !) zal in het dorpshuis des avonds een vergadering worden gehouden. We hebben zo het vermoeden dat het er daar lang niet mals zal toegaan…

Vooral de wethouders schijnen het gedaan te hebben. Zij hebben toezeggingen gedaan, aldus enige woordvoerders, die ze niet konden volbrengen. Toen wij dezer dagen een gesprek hadden met een paar Vierhoutenaren, maakten zij zich zo kwaad, dat we maar liever niet herhalen wat er werd gezegd !

Moet het dorp eerst klaar zijn ?
In aansluiting op het bovenstaande betreffende de grote vergadering van morgenavond, vernemen wij later nog het volgende: Het schijnt een biezonder belangrijke vergadering te worden, waar men veel hoge persoonlijkheden verwacht. Zo verwacht men o.m. verschillende raadsleden en andere belangrijke personen uit de politieke wereld. Verder zouden naburige plaatsen, waar een soortgelijke vereniging als men nu wil oprichten is, aanwezig willen zijn, teneinde het bestuur van de Stichting Dorpshuis in haar plannen te steunen. Biezonder frappant was wel, dat donderdagmorgen het wegenbouwbedrijf Bruil onverwacht begon om de modderrommel nabij het Dorpshuis op te ruimen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Of men wil voor de vergadering een goed parkeerterrein hebben, of men is zo met het lot van het dorp begaan, dat men morgenavond met nog meer verrassende dingen komt. Al met al, het Dorpshuis zal wel te klein blijken om ontwaakt Vierhouten in zijn geheel op te vangen.


11 december 1964
TIJDENS PROTESTVERGADERING WERD DORPSGEMEENSCHAP OPGERICHT.

Boeren, burgers en buitenlui zijn vrijdagavond j.l. naar bet Dorpshuis gekomen om te protesteren tegen bet feit, dat Vierhouten door de gemeente stiefmoederlijk werd bedeeld en verder om een Dorpsgemeenschap op te richten, een Dorpsgemeenschap die krachtig voor de belangen van bet dorp op zou kunnen komen. De heer L. W. Hooghordel heette de talrijke aanwezigen welkom, in het biezonder Weth. v. d. Zande en de raadsleden Hendriksen (P. v. d. A.) en Hiddink (Gemeentebelang).

Wij laten de noodklok luiden, aldus de heer Hooghordel, omdat ons dorp veranderd en verouderd. Er worden bijna geen huizen gebouwd. Na de oorlog is er slechts één huis door de gemeente gezet. Wel in de vrije sector is er gebouwd. Maar daar hebben de dorpelingen niets aan. Velen trekken weg. Het bestaan van de kleuterschool komt in gevaar. Ook de lagere school zou binnenkort wel eens een éénmansschool kunnen worden. Telkens hebben wij aangeklopt over de verharding van de wegen. Maar er komt niets van. De tanks maken het dorp tot een modderpoel en het dorpsweitje is geheel vernield. De gemeente doet beloften, maar er gebeurt niets, Soms kregen we niet eens bericht terug. Bij het Dorpshuis is de situatie wat modder en water betreft tragisch. Op de Tongerenseweg lopen geregeld auto’s vast. De Plaggeweg en de Waskolkweg zijn onbegaanbaar. De buitenwijken zijn vrij wel onverlicht. Op de Niersenseweg is het stikdonker.

Ook wij willen graag riolering hebben, in de eerste plaats voor de afvoer van het hemelwater. Ook het vuilnisprobleem moet worden opgelost. Vierhouten is steeds het stiefkind geweest. Een onlangs aangelegd plantsoentje lijkt wel een gootsteenborstel. De gemeente laat Vierhouten links liggen. Dat bemerkte men ook toen de nieuwe burgemeester werd ingehaald. Het wordt tijd dat men eens weet, dat Vierhouten nog bestaat en dat het ook wil blijven bestaan. Tenslotte deelde de heer Hooghordel nog mede, dat zojuist de tanks weer een groot nieuw stuk hei hadden vernield. De militairen hielden zich niet aan de voorgeschreven route.

Weth. v. d. Zande spreekt…
De heer v. d. Zande verdedigde het beleid van de gemeente, voor zover dit mogelijk was. Hij zette uiteen hoe de gemeente steeds eerlijk probeerde het aantal huizen dat men mocht bouwen, te verdelen over het aantal woningzoekenden. In Vierhouten schijnen niet alle woningzoekenden zich als zodanig bij de gemeente te hebben opgegeven. Het komende jaar zal er weer een blokje van twee woningen worden gebouwd. De gemeente heeft in Vierhouten echter vrij wel geen grond. Men zal deze huizen nu op de speelplaats moeten bouwen. De heer v. d. Zande hoopte, dat Vierhouten haar dorpsgemeenschap zou krijgen. Misschien dat het dan zou gelukken in samenwerking met de gemeente aan grond te komen. Over het wegenprobleem zei de wethouder, dat toevallig juist de weg bij het Dorpshuis verhard was. Dit had natuurlijk niets te maken met de huidige protestvergadering. De gemeente kan er niets aan doen, dat de tanks die van Oldebroek naar Nunspeet moeten rijden, door Vierhouten komen. De omlegging van de tankroute, n.l. te noorden van Vierhouten, stuit op moelijkheden. Een particulier wenst geen afstand van de benodigde grond te doen. De riolering moest wachten op een oplossing betreffende de tankweg. De Plaggeweg en de Waskolkweg zouden binnenkort worden verbeterd. Spr. hoopte in 1965. Nu de dorpskommen zijn afgewerkt, gaat men beginnen met de verlichting van de buitenwijken. Inderdaad hadden de kleine buurtschappen nog geen kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester, maar dit zou zeker spoedig gebeuren.

De heer Hendriksen had bezwaren tegen het plan een dubbele woning op het voetbalveldje te zetten. En de heer Hiddink wees erop, dat men hier met een erfenis van fouten en beloften was blijven zitten. Vierhouten, Elspeet en Hulshorst zijn inderdaad achtergesteld. Er is hier veel te veel beloofd en niet nagekomen. In Ermelo waren de landbouwwegen vaak prachtig, vergeleken bij die in dit gedeelte van de gemeente. Wat de plantsoenen betreft: in Ermelo wordt nu weer voor f 25.000,- aan plantsoenen uitgegeven. In het Nunspeetse deel van de gemeente niets. De heer Hendriksen en hij hadden vaak genoeg aandacht gevraagd voor Vierhouten en de buurtschappen.

Diverse personen maakten nog op- en aanmerkingen. Zo waren er klachten over ’t Frusselt, waar ook telkens auto’s moesten worden uitgegraven. Lichtpunten werden stukgegooid en nooit weer gemaakt. De Reelaan was verhard met grote keien, hetgeen levensgevaarlijk was. Lantaarnpalen lagen daar, zonder dat ze geplaatst werden, al twee maanden. Een nieuwe ingezetene maakte de opmerking, dat hij het een schande vond, zoals Vierhouten er bij lag. Andere klachten waren, dat er bij sneeuwval eenvoudig niet met de sneeuwploeg op de buitenwegen werd gereden. En dat er onvoldoende zand werd gestrooid, wanneer de wegen glad waren.

Dorpsgemeenschap werd gesticht….
Na een korte pauze waarin door het Dorpshuis een kop koffie werd aangeboden, werd besloten een Dorpsgemeenschap te stichten. In het voorlopig bestuur werden gekozen de heren T. van Maanen, W. v. d. Top, W. van Herwaarde, G. Hendriks, Gerrit Mulder, J. v. d. Spek, L. W. Hooghordel. De bestuursfuncties zullen in onderling overleg worden verdeeld.


11 december 1964
VIERHOUTEN. Vierhouter humor……

Op de oprichtingsvergadering van de Vierhouter Dorpsgemeenschap was de stemming niet bijster opgewekt, daarvoor zitten de Vierhouters te veel in de zorgen. Toch heeft de humor – al was het dan ook wat wrange – de bewoners van dit landelijke dorp niet verlaten. We hoorden een Vierhouter tegen een ander zeggen: "Man, wat wordt je toch dik !" Het antwoord kwam direct: "Dat is allemaal opgepropte modder !" en de dikke sloeg zich op de welgeschapen buik. Een andere Vierhouter hoorden we zeggen: "Riolering is hier in Vierhouten niet nodig. We hebben immers al een bovengrondse riolering !

       
Twee problemen in de jaren 60: modder en water! Linkerfoto, protestactie in Nunspeet in 1967 door Vierhouters tegen de slechte staat van de wegen in het dorp, men sprak over "Moddergat Vierhouten". Rechterfoto, wateroverlast op de Elspeterbosweg. Dit was een vaak terugkerend probleem in het centrum. Na het aanleggen van een goede riolering werd dit probleem verholpen.


24 juni 1965

De volgende ingezonden brief over Vierhouten staat in de krant:

Geachte Redaktie 
Gaarne zag ik onderstaand ingezonden stukje opgenomen in uw blad.

HET IS TOCH MAAR IN VIERHOUTEN.
De noodklok luidt nog steeds in Vierhouten, want Vierhouten is nog steeds het vergeten dorp. Ja, want er is met een paar dagen regen geen droog plekje te vinden op de Elspeterbosweg en de Nunspeterweg in het dorp. De Plaggeweg wordt geregeld zgn. "bijgehouden", doch is met een dag regen onbegaanbaar en met droogte eveneens door mul zand en stof. Met de Waskolkweg is het precies hetzelfde. De Hertlaan en de Reelaan bevinden zich nog steeds in een ergerlijke toestand. Men valt over een partij ingewalst puin, maar och, hobbel maar aan mensen, het is toch maar in Vierhouten. De Bundersweg werd opgeknapt met afval, van misschien een grintweg uit Nunspeet waar nu een asfaltweg is gelegd. Nu, ik geloof, dat de omwonenden er al blij mee zijn, want och, het is toch maar in Vierhouten.

De plantsoentjes zijn ook opgeknapt. Ja, want ze zijn nu veranderd van gootsteenborstels in W.C.-borstels . Het zal misschien een beetje stinken, maar och, het is toch maar in Vierhouten. Het weitje in de kom van Vierhouten verkeert nog steeds in een ergerlijke toestand. Een prachtig plan van de Dorpsgemeenschap voor de verfraaiing en wat zeer weinig kosten moest, werd prompt van de hand gewezen. Het was toch maar in Vierhouten.

Wat de Elspeterbosweg en de Nunspeterweg betreft: Dat ze verbreed zullen worden, blijft nog steeds bij plannen. Het moderne verkeer moet zich hier maar door zien te wringen. Ook de tankroute gaat hier nog steeds langs, als daar dan nergens een weg voor te vinden is, kan toch zeker de Elspeterbosweg worden verbreed. Ja, er zijn wel plannen, maar och het is toch maar in Vierhouten. De Waskolkweg zal nu verhard worden (zegt men). Maar waarom niet met dezelfde moeite meteen de Plaggeweg, de Reelaan en de Hertlaan ? Het zijn toch maar kleine stukjes ? In Nunspeet kijkt men ook niet op een weg meer of minder. Nunspeet wordt volop in ’t nieuw gestoken en ik gun het Nunspeet van harte, maar moet Vierhouten steeds in afgedragen kleding blijven rondlopen ?

Wij horen toch ook bij de gemeente Ermelo ? Ja, je voelt het echt aan: het is toch maar in Vierhouten !

De Dorpsgemeenschap was destijds zeer verblijd met het werkbezoek van onze nieuwe Burgemeester. We voelden wel dat hij echt met ons te doen had en het zich zo erg niet had voorgesteld. Je zag de toekomst toen weer wat hoopvoller in, maar het is al weer zo lang geleden en je hobbelt maar weer verder in Vierhouten. Je maakt een rondje over het ongelijke puin van de Hertlaan en de Reelaan en je denkt bij jezelf ach, ik zit toch maar in Vierhouten. Je woont in Vierhouten. Ze noemen het toch de parel van de Veluwe ? Maar datzelfde Vierhouten wordt steeds meer verwaarloosd. Ja zeker, Vierhouten heeft nu wel z’n Dorpsgemeenschap en die luidt nog steeds de noodklok, maar dit werk is dermate zwaar, dat ze de steun en hulp van ons allen nodig heeft. Dus een ieder make zijn spandoeken en leusen klaar, opdat we allen tesamen een grote aktie kunnen beginnen. Vierhouten kan en mag niet langer het vergeten dorp der gemeente Ermelo blijven !!! U, geachte Redaktie, hartelijk dank voor de plaatsruimte.

W. VAN DEN TOP. Vierhouten, Nunspeterweg 26.

 


Krantenartikelen

       
Artikel uit 1964 en een foto van Gerrit (Gartton) Mulder een bekende verschijning in Vierhouten. Gart Mulder was een groot voorvechter voor de belangen van Vierhouten en stak zijn mening niet onder stoelen of banken, wat nog wel eens voor hilarische taferelen zorgde tijdens raadsvergaderingen. Hij werd ook wel eens de "burgemeester van Vierhouten" genoemd.


Krantenartikel jubileumjaar 1989.


Op 3 oktober 1985 werd de "Dorpsgemeenschap Vierhouten" samengevoegd met de "Stichting Dorpshuis" en ontstond de huidige "Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten". De Dorpsgemeenschap werd opgericht om (zoals in de statuten staat) de belangen van het dorp Vierhouten te behartigen, alsmede de sociale en culturele ontwikkeling van de bevolking te bevorderen. Mede daartoe exploiteert de vereniging het Dorpshuis Horsterhoek, de plek waar vele verenigingen samenkomen en regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Alle Vierhouters, jong en oud, hun leven lang hier wonend of net nieuw binnen gekomen, kunnen elkaar in het dorpshuis ontmoeten en daar elkaar vinden bij hun gezamenlijke interesse. Dat de Dorpsgemeenschap nog altijd nodig is is de laatste jaren helaas maar al te duidelijk geworden. Zolang de belangen van Vierhouten in het gedrang komen zullen wij blijven bestaan.